• تهران، خیابان جمالزاده شمالی، بالاتر از بلوار کشاورز، روبه روی اداره پست، پلاک 458، واحد 7
  • info@speedco.ir
  • 021-66575901

دیکشنری – برخی لغات مورد استفاده در سیستم های حسابداری و مالی، انبار داری، استوماسیون اداری و سازمانی

  • خانه / دیکشنری – برخی لغات مورد استفاده در سیستم های حسابداری و مالی، انبار داری، استوماسیون اداری و سازمانی

دیکشنری – برخی لغات مورد استفاده در سیستم های حسابداری و مالی، انبار داری، استوماسیون اداری و سازمانی

دیکشنری – انگلیسی و فارسی برخی لغات مورد استفاده در سیستم های حسابداری و مالی، انبار داری، استوماسیون اداری و سازمانی

Hypermedia
ابررسانه

Tool
ابزار

Application Development Tools
ابزارهای تولید نرم افزار

Union
اتحادیه- اشتراکی

Trade Union
اتحادیه بازرگانی

Sign off
اتمام- تایید نهایی

Automation
اتوماسیون

Rent
اجاره کردن – کرایه

Permit
اجازه

Work Permit
اجازه اشتغال

Mandatory
اجباری- الزامی

Compensatory
اجباری- جبرانی

Compulsory
اجباری- قهری

Social
اجتماعی

Avoid
اجتناب کردن

Executed
اجرا شده

Execute
اجرا کردن

Components
اجزاء

Budget Allocation
اختصاص دادن بودجه

Allocated
اختصاص یافته

Difference
اختلاف

Yield Variance
اختلاف بازده- تغییر پذیری بازده

Authority
اختیار اجازه

Optional
اختیاری

Fire
اخراج کردن

Stoner Keeping
اداره امور انبار

Commercial Department
اداره بازرگانی – بخش بازرگانی

Administer
اداره کردن

Submit
ارائه دادن- پیشنهاد کردن

Relation
ارتباط

Data Communication
ارتباط داده‌ها

Remote Connection
ارتباط راه دور

Communication
ارتباطات

Relational
ارتباطی

Upgrading
ارتقاء گروه- ارتقاء

Refer to
ارجاع به

Refer
ارجاع دادن

Foreign Currency
ارز خارجی

Added Value
ارزش افزوده

Surplus Value
ارزش افزوده

Purchase Value
ارزش خرید

Total Value
ارزش کل

Value
ارزش کل

Valuation
ارزش گذاری- ارزیابی

Non Value Adding
ارزش ینفزا

Evaluate
ارزشیابی کردن

Supplier Evaluation
ارزیابی تامین کنندگان

Assess
ارزیابی کردن

Assessment
ارزیابی مالیاتی، ارزیابی

Re- evaluation
ارزیابی مجدد – ارزش گذاری مجدد

Dispatch
ارسال کردن

Standard
استاندارد

Employ
استخدام کردن

Hiring
استخدام کردن

Use
استفاده

Graphical User Interface
استفاده از رابط کاربر گرافیکی و گرافیک

Leave Resumption
استفاده از مرخصی

Big Bang
استقرار یکباره

Depreciation
استهلاک

Amortization
استهلاک، بازپرداخت

Quay
اسکله

Vouchers Payable
اسناد پرداختنی

Wrong
اشتباهاً- خطا- کار غلط

Employment
اشتغال- استخدام

Original
اصل – اولیه

Original Copy
اصل سند- نسخه اصلی

Reform
اصلاح – بهسازی

Amend
اصلاح کردن

Reconciliation
اصلاح و تعدیلات

Amendment
اصلاحیه

Main
اصلی

Master
اصلی

Over Time
اضافه کار

Surtax
اضافه مالیات

Over Weight
اضافه وزن

Extra
اضافی

Key Information
اطلاعات کلیدی

Cargo Declaration
اظهار نامه محموله

Bank Credit
اعتبار بانکی

Open Credit
اعتبار نامحدود

Letter of Credit
اعتبار نامه- اعتبار اسنادی

Quotation
اعلام قیمت – جواب استعلام

Declare
اعلام کردن – اظهار کردن

Acknowledgement of Receipt
اعلام وصول

Loss of Profit
افت سود

Addition
افزایش- الحاق

Increase
افزایش دادن

Add
افزودن

Planning Horizon
افق زمانی برنامه‌ریزی

Horizontal
افقی

Administrative Action
اقدام اداری

To Act
اقدام کردن

Team Action
اقدام گروهی

Year Installments
اقساط سالیانه

MRP Item -Bom
اقلام

Key Items
اقلام کلیدی

Vertical integration
الحاق عمودی

Pattern
الگو

Signature
امضاء

Feasibility
امکان سنجی

Safety
امنیت- ایمنی

Administration
امور اداری

Stock
انبار

Warehouse
انبار

Stoner
انبار – انبار کردن

Storage
انبار – انبارداری

Data Warehouse
انبار داده

Store
انبار کردن- مغازه

Storing
انبار نمودن

Selection
انتخاب – گزینش

Select
انتخاب کردن

Transfer
انتقال- واگذاری

Electronic Fund Transfer
انتقال الکترونیکی وجوه (سرمایه)

Transfer out
انتقال به خارج

Transfer In
انتقال به داخل

Technology Transfer
انتقال تکنولوژی

Standard Deviation
انحراف معیار- انحراف استاندارد

Measure
اندازه گرفتن- سنجیدن

Measurement of Performances
اندازه‌گیری عملکرد

Curve Fitting
انطباق منحنی

Tip
انعام

Quarter Day
اولین روز فصل

Generated
ایجاد شده

Data Isolation
ایزوله شدن اطلاعات

Station
ایستگاه

Subscription
آبونمان اشتراک

Ural
آدرس اینترنتی

Archive
آرشیو- بایگانی

Free
آزاد- مجانی

Probation
آزمایش حسن رفتار

Laboratory
آزمایشگاه

Test
آزمون- تست

Agency
آژانس – نمایندگی

Employment Agency
آژانس کاریابی

Travel Agent
آژانس مسافرتی

Threshold
آستانه

Want Ads
آگهی استخدام

Alternatives
آلترناتیوها – گزینه ها

Statistic
آمار

Train
آموزش دادن

Training Employee
آموزش ضمن خدمت

Variance Analysis
آنالیز واریانس – تجزیه تحلیل انحرافات

By-Law
آئین نامه – مقررات

Valuable
باارزش

Stable
باثبات

Load
بار

Cargo
بار- محموله

Bulk Cargo
بار فله

Loading
بارگیری

Bill of Lading
بارنامه

Truck
بارنامه حمل با کامیون

Through
بارنامه حمل سراسری

Refund
باز پرداخت

Reimbursement
باز پرداخت

Reconstruction
باز سازی

Stock Market
بازار بورس

Reflex
بازتاب

Yield
بازده

Out Put
بازده- ستانده- محصول

Inspector
بازرس

Factory Inspector
بازرس کارخانه

Quantity Surveyor
بازرس کمی

Inspection
بازرسی

Commerce
بازرگانی

Retirement
بازنشستگی

Revised
بازنگری شده- اصلاح شده

Recycle
بازیافت

Void
باطل- بی‌اثر- بی اعتبار

Leave Cancellation
باطل کردن مرخصی

Database
بانک اطلاعاتی- پایگاه اطلاعاتی

Musts
بایدها- ضروریات

Department
بخش- اداره- دایره

Section
بخش- قسمت

Private Sector
بخش خصوصی

Tax Relief
بخشودگی مالیاتی

Return of Capital
بدست سرمایه- بازگشت سرمایه

Liability
بدهی- تعهد- مسئولیت- قابلیت پرداخت

Outstanding
بدهی تسویه نشده

Quality and Contents Unknown
بدون اطلاع از محتوا و کیفیت

Unprofitable
بدون سود آوری

Zero Defect
بدون نقص

Labeling
بر چسب- برچسب زنی

Draft
برات – حواله- پیش نویس

Kit Functionality
برای تشخیص این است که آیا Stockمجانی برای هدیه موجود است

Over-Estimate
برآورد زیاد

Estimate
برآورد کردن

Under Estimate
برآورد کم

Project Status Review
بررسی (مرور ) وضعیت پروژه

Work Study
بررسی فرآیند کار

Survey
بررسی کردن – زمینه یابی

Location Wise
برطبق مکان

Electricity
برق

Weight Note
برگ باسکول

Pay Slips
برگ پرداخت (مانند فیش حقوق)

Bill of Exchange
برگ سفته- برات

Sales Return
برگشت از فروش

Purchase Return
برگشت خرید

Return On Investment
برگشت سرمایه

Material Return
برگشت مواد

Inspection Sheet
برگه بازرسی

Delivery Note
برگه تحویل

Shipment Advice
برگه حمل

Goods Receipt Note
برگه رسید کالا

Schedule
برنامه (زمانی)

Training Schedule
برنامه آموزش – کار آموزی

Up-Down Planning
برنامه ریزی از بالا به پایین

Modular
برنامه ریزی مجموعه ای

Finite Scheduling
برنامه ریزی محدود

Sales Plan
برنامه فروش

Gross To Net Logic
برنامه کلان آموزش و منطق ناخالص به خالص

Manufacturing Plan Sequences
برنامه مراحل ساخت

Down Planning
برنامه‌ریزی از بالا به پایین

Distribution Requirements Planning
برنامه‌ریزی توزیع محصول

Production Planning
برنامه‌ریزی تولید

Internal Planning
برنامه‌ریزی داخلی

Material Request Planning
برنامه‌ریزی درخواست مواد

Resource Capacity Planning
برنامه‌ریزی ظرفیت منابع

Computer Aided Process Planning
برنامه‌ریزی فرآیند تولید توسط کامپیوتر

Master Production Scheduling
برنامه‌ریزی کلان تولید

Resource Planning
برنامه‌ریزی منابع

Money Resource Planning
برنامه‌ریزی منابع پولی

Manufacturing Resource Planning
برنامه‌ریزی منابع تولید

Re Planning
برنامه‌ریزی منابع تولید

Material Resource Planning
برنامه‌ریزی منابع مواد

Material -Requirements Planning
برنامه‌ریزی مواد مورد نیاز

Mint Planning
برنامه‌ریزی مواد مورد نیاز

Infinite Scheduling
برنامه‌ریزی نامحدود

Learning Requirements Planning
برنامه‌ریزی نیازهای آموزشی

Capacity Requirements Planning
برنامه‌ریزی نیازهای ظرفیتی

Software Package
برنامه‌های نرم افزاری

Creditor
بستانکار

Credit
بستانکاری- نسیه- اعتبار

Platform
بستر- زیر ساختار

Parcel
بسته

Package
بسته – بسته بندی

Packing
بسته بندی

Oracle Small Business Suite
بسته نرم افزاری کوچک اوراکل

Apply
بکار بردن

Port
بندر

Port
بندر

Free Port
بندر آزاد

Port of Discharge
بندر تخلیه بار

Sharing
به اشتراک درآوردن

Up to Date
به روز در آوردن- به هنگام کردن

On Demand
به محض درخواست

Actual Cost
بهای تمام شده، هزینه واقعی

Unit Cost
بهای واحد

Continuous Improvement
بهبود مستمر

Best Practice
بهترین روش

Interest
بهره- سود

Productive
بهره وری- تولیدی- قابلیت تولید

Optimal
بهینه

Optimization
بهینه سازی

Improvement
بهینه سازی- پیشرفت

Zero Base Budgeting
بودجه بندی بر مبنای صفر – روش بودجه ریزی از صفر

Stock Exchange
بورس

Customization
بومی سازی

Invalid
بی‌ارزش- بی‌اعتبار

Theory of Constraints
بیان تئوری قیدها

Unstable
بی‌ثبات

Over Draw
بیش از اعتبار حواله کردن

Without Prejudice
بی‌طرفانه

Unemployed
بیکار

Unemployment
بیکاری

Xenophobe
بیگانه پرست

Trial Balance
بیلان آزمایش- تراز آزمایشی

Insurance
بیمه

Assurance
بیمه- بیمه عمر

Third Party Insurance
بیمه شخص ثالث

Under Paid
بی‌موازنه- عدم موازن

Unique
بی‌نظیر- بی‌مانند

Bonus
پاداش، جایزه – کالای مجانی از یک نوع قلم کالای فروخته شده

Parameters
پارامترها

Batch
پارتی- محموله

Reply
پاسخ جواب

Pallet
پالت- بسته

Palm
پالم- کف دستی

Stability
پایداری – استوار

Object-Relational Database
پایگاه داده ارتباطی با رویکرد موضوعی

Demographical Information Database
پایگاه داده اطلاعات جغرافیایی

Partitioned Database
پایگاه داده تقسیم شده

Multimedia Database
پایگاه داده چند رسانه‌ای

Replicated Database
پایگاه داده کپی شده

Knowledge Bay
پایگاه دانش

Centralized Data Base
پایگاه مرکزی دادها

Basic
پایه اساسی

Customer Solution Acceptance
پذیرش راه حل مشتری

Portal
پرتال

X-rays
پرتوهای مجهول

Payment
پرداخت

Disbursement
پرداخت – خرج

Part Payment
پرداخت مرحله‌ای

Owing
پرداختنی

Payable
پرداختنی – قابل پرداخت

Bill of Material Processors
پردازشگرهای لیست مواد

Questionnaire
پرسشنامه

Personnel
پرسنل- – نیروی انسانی

Staff
پرسنل- کادر اداری

Key Personnel
پرسنل کلیدی

Project
پروژه

File
پرونده

F.O.B. Shipping Point
پس کرایه- پرداخت کرایه در مقصد

Mail
پست کردن- پست

Back
پشت نویسی

Support
پشتیبانی

Multi-Tier
پشتیبانی معمار چند لایه

Money
پول

Currency
پول رایج

Local Currency
پول رایج داخلی (ریال)

Implementation
پیاده سازی – اجرا

Sales forecast
پیش بینی فروش

Economic Forecasts
پیش بینی ‌های اقتصادی

Demand Forecasts
پیش بینی‌های تقاضا

Technological Forecasts
پیش بینی‌های فناورانه

Pre Payment
پیش پرداخت

Default
پیش فرض

Up Front Selling
پیش فروش

Pre-Assemble
پیش مونتاژ

Suggestion
پیشنهاد

Make an Offer
پیشنهاد دادن

Bidder
پیشنهاد دهنده مزایده یا مناقصه

Enquiry
پیشنهاد قیمت – استعلام- درخواست

Bid
پیشنهاد مزایده یا مناقصه

Contractor
پیمانکار

Online
پیوسته – درون خطی

Delay
تاخیر

Date
تاریخ – مورخه

Expiry Date
تاریخ انقضاء

Delivery Date
تاریخ تحویل

Expired
تاریخ گذشته

Establish
تاسیس کردن

Supply
تامین کردن- عرضه

Supplier
تامین کننده – فروشنده- عرضه کننده

Budget Approval
تایید بودجه

Confirm
تایید کردن

Convert
تبدیل کردن

Publicity
تبلیغ- انتشار

Trade
تجارت

Business To Consumer
تجارت الکترونیکی ( بنگاه با مصرف کننده)

Business To Government
تجارت الکترونیکی (بنگاه با دولت)

Business To Business
تجارت الکترونیکی (بنگاه با بنگاه)

E Commerce
تجارت الکترونیکی (بنگاه با دولت)

Foreign Trade
تجارت خارجی

Operation Analysis
تجزیه تحلیل عملیات

Tax Collector
تحصیلدار مالیاتی

Research
تحقیق

Research and Development
تحقیق و توسعه

Computer Technology Research
تحقیقات در تکنولوژی کامپیوتر

Analysis
تحلیل

System Analysis
تحلیل سیستم

Gap Analysis
تحلیل شکاف ‌ها و تفاوت‌های فرآیندها

Marginal Analysis
تحلیل نهایی

Delivery
تحویل

Deliver
تحویل دادن

F.O.B Destination
تحویل در بندر (بدون کرایه حمل)

Teller
تحویلدار

Allocate
تخصیص دادن

Discount
تخفیف

Trade Discount
تخفیف بازرگانی- تجارتی

Unload
تخلیه کردن

Logistics
تدارکات – پشتیبانی

Electronic Procurement
تدارکات الکترونیکی

Balance
تراز- بالانس

Balance a Budget
تراز بودجه

Trade Balance
تراز تجاری

Balance Sheet
تراز نامه

Translation
ترجمه

Preferences
ترجیحات

Customs Clearance
ترخیص گمرکی

Promotion
ترفیع

Adjust Salary Schedule
ترمیم جدول حقوقی

Terminal
ترمینال- پایانه

User Acceptance Testing
تست کردن پذیرش کاربر

Facilities
تسهیلات

Settle
تسویه

Random
تصادفی- بی‌قاعده

Verify
تصدیق کردن- اثبات کردن

Decision
تصمیم

Resolution
تصمیم- قطعنامه – رای

Making a Decision
تصمیم گرفتن

Snap Shot
تصویر آنی

Warranty
تضمین کتبی

Quality Assurance
تضمین کیفیت

Cooperation
تعاونی- همکاری

Quantity-Qty
تعداد- کمیت

Turnover
تعداد استخدام در برابر استعفا و یا اخراج – بازده

Year End Adjustment
تعدیل پایان دوره – تعدیل پایان سال مالی

Modify
تعدیل کردن – اصلاح کردن

Adjustment
تعدیل و اصلاح – تنظیم

Stock Adjustment
تعدیل و اصلاح موجودی

Tariff
تعرفه

Define
تعریف کردن

Off
تعطیل – مرخصی

Repair
تعمیر- اصلاح کردن

Maintenance
تعمیر و نگهداری

Commitment Budgeting
تعهد و الزام برای بودجه گذاری تعهد برای تعلق بودجه

Equipment
تعهدات

Liquid
تغذیه

Demand
تقاضا

Independent Demand
تقاضاهای مستقل

Dependent Demand
تقاضا‌های وابسته (مشروط)

Leave Application
تقاضای مرخصی

Undertake
تقبل کردن- تعهد دادن- متعهد شدن- به عهده گرفتن

Division
تقسیم – بخش – قسمت

Fake
تقلبی- بدل غیر اصلی

Calendar
تقویم

Data Redundancy
تکرار داده ها

Technology
تکنولوژی- صنعت

Telephone
تلفن

Telephone Operator
تلفنچی

Telex
تلکس

Contact
تماس

Template
تمپلت – فرم اطلاعاتی

Tonnage
تناژ

Draw up a Contract
تنظیم قرار داد

Bottle-Neck
تنگنا- گلوگاه

Variation
تنوع

Odd Lot
ته مانده کالا- ته انباری

Barter
تهاتر- مبادله

Closed Loop MRP
تهیه مواد به صورت حلقه بسته

Wages Agreement
توافق بر سر دستمزدها

Tacit Agreement
توافق ضمنی برای بالا بردن قیمت

Agreement
توافقنامه- قرارداد

Distributor
توزیع کننده

Develop
توسعه

Recommended
توصیه شده

Production
تولید- محصول

Mass Production
تولید انبوه

System Application Products
تولید سیستم ‌های نرم افزاری

Produce
تولید کردن

Producer
تولید کننده

Discrete
تولید گسسته، ناپیوسته

Discrete Manufacturing
تولید ناپیوسته

Gross National Product
تولید ناخالص ملی

Actual Production
تولید واقعی

Actual Production
تولید واقعی

Theory
تئوری- نظریه

Record
ثبت – سابقه

Register
ثبت کردن

Wealth
ثروت- دارایی

Road
جاده

Current
جاری

Substitution
جانشین سازی

Blank
جای خالی- خالی

Replacement
جایگزین

Unbundling
جدا کردن اجزا مربوط به یک محصول می‌باشد

Master Production Schedule
جدول تولید اصلی

Time Table
جدول زمانبندی

Value Added Chain
جریان اطلاعات در زنجیره ارزش افزوده- زنجیره ارزش افزوده

Details
جزئیات

Remarks
جزئیات- توضیحات

Search
جستجو

Query
جستجو بر اساس مدل مشخص

Forge
جعل کردن

Meeting
جلسه- ملاقات

Stop a Cheque
جلوگیری از پرداخت چک

Wage Restraint
جلوگیری یا منع دستمزدها

Sum
جمع- مجموع

Add up
جمع کردن

Aspect
جنبه

Universal
جهانی

Spot Welding
جوش نقطه‌ای

Chart
چارت – نمودار

Operation Process Chart
چارت فرآیند عملیات

Rotation
چرخش

Run
چرخه عملیاتی – اداره کردن- اجرا

Post Date Cheque
چک تاریخ دار

Pay-cheque
چک حقوقی

Blank Check
چک سفید

Open Cheque
چک سفید

Check
چک کردن – بررسی کردن

Out Standing Cheque
چک معوق- واریز نشده

Multidimensional
چند بعدی

Multi User
چند کاربره

Multipurpose
چند منظوره

Multiple
چندگانه

What If
چه اتفاقی می‌افتد اگر

Mode
حالت

Work Load
حجم کار

Limit
حد- سقف

Upper Limit
حد بالایی

Quorum
حد نصاب- نصاب

Margin
حد نهایی- حاشیه

Minimum
حداقل

Maximum
حداکثر

Max-Loss
حداکثر واحد خرد

Tolerance
حدود فنی – حد مجاز- تلرانس

Elimination
حذف- ادغام

Write off a Loss
حذف زیان از دفتر

Delete
حذف کردن

Remove
حذف کردن

Occupation
حرفه- مقام- شغل

Main Account
حساب اصلی – حساب کلی

Bank Account
حساب بانکی

Account Payment
حساب پرداختی

Account
حساب، حساب بانکی

Accountant
حسابدار

Accounting
حسابداری

Accounting Management
حسابداری مدیریت

Auditor
حسابرس- ممیز

Accounts Payable
حسابهای پرداختنی

Payables
حساب‌های پرداختنی

Out Standing Accounts
حسابهای تسویه نشده

Accounts Receivable
حسابهای دریافتنی

Premium
حق بیمه- اجرت- پرداخت

Rent Rebate
حق مسکن

Right
حق و حقوق

Commission
حق‌العمل کاری- کمیسیون

Over Time Premium
حقوق اضافه کاری

Salaries Payable
حقوق پرداختی

Customs Duty
حقوق گمرکی

Payroll
حقوق و دستمزد

Accrual Salaries and Wages Payable
حقوق و دستمزد پرداختی

Duty
حقوق و عوارض

Write
حکم دادگاه- دستور قانونی

Trucking
حمل با کامیون

Shipment
حمل کالا

Carry
حمل کردن

Transport
حمل و نقل- ترابری

Bank Drafts
حواله بانکی

Over Draft
حواله بیش از اعتبار

Charge Area
حوزه هزینه

Zone of Acceptance
حیطه پذیرش

Foreign
خارجی

Capacitor
خازن

Net
خالص

Household
خانوار

Service
خدمات- خدمت

Key Services
خدمات کلیدی

Serve
خدمت کردن

Retailer
خرده فروش

Retail Trade
خرده فروشی

Exit
خروج

Procurement
خرید

Purchase
خرید

Bargain
خرید ارزان، چانه زنی

Local Purchase
خرید داخلی

Stock Option
خرید سهام

Stock Purchase
خرید سهام

Key Purchase
خرید کلیدی

Internet Procurement
خرید یا تامین از طریق اینترنت

Damage
خسارت- خراب

Demurrage
خسارت تاخیر در تخلیه کشتی

Property
خصوصیت – ویژگی

Line
خط

Error
خطا

Risk
خطر – احتمال زیان

Trade Gap
خلاء تجاری

Summary
خلاصه

Summarize
خلاصه کردن

Put Option
خیار فروشنده

Internal
داخلی

Transaction(s)
داد و ستد – معامله- عملیات- واقعه مالی مراوده- تبادل- رویدادهای مالی

Transaction Turnover
داد و ستد – معامله- عملیات- واقعه مالی مراوده- تبادل- گردش معاملات

Data
داده – اطلاعات

Data Mining
داده کاوی

Statistical Data
داده های آماری

Customer Data
داده‌های مشتری

Fixed Asset
دارایی ثابت

Moveable Assets
دارایی های منقول

Net Assets
دارایی‌های خالص

Frozen Assets
دارایی‌های مسدود شده

Tangible Assets
دارایی‌های ملموس – اموال عینی

Finance
دارائی- مالی

Owner
دارنده- صاحب

Salary Range
دامنه حقوق

Knowledge
دانش

Arbitration
داوری، حکمیت

Voluntary
داوطلبانه

Sales Department
دایره فروش

Secretariat
دبیرخانه

Revenue
در آمد عایدی

At Factory
در کارخانه

Long-Term
دراز مدت

Income
درآمد

Net Income
درآمد خالص

Taxable Income
درآمد مشمول مالیات

National Income
درآمد ملی

Gross Income
درآمد ناخالص

Grade
درجه

Request For Proposal
درخواست پیشنهاد

Purchase Request
درخواست خرید

Requested
درخواست شده

Request
درخواست کردن

Material Request
درخواست مواد

Open Orders
درخواست ‌های باز (خرید و فروش و دستور ‌های کاری)

Percent
درصد

Percentage
درصد- تعیین درصد

Grace Percentage
درصد ارفاقی (درصدی که مدیر عامل معمولاً به صورت استثنا در نظر می‌گیرد).

Received
دریافت شده

Receiver
دریافت کننده

Receivables
دریافتنی ها

Access
دسترسی

Machine
دستگاه- ماشین

Wage
دستمزد

Category
دسته بندی

Classification
دسته بندی

Lot Sizing
دسته کردن

Agenda
دستور کار – جلسه

Invite
دعوت – دعوتنامه

Office
دفتر – منصب

Purchase Journal
دفتر روزنامه خرید

Journal
دفتر روزنامه، نشریه

General Ledger
دفتر کل

Head Office
دفتر مرکزی

Xenelasia
دفع بیگانگان- اخراج بیگانگان

Reason
دلیل- برهان

Bilingual
دو زبانه

Government
دولت

Governmental
دولتی

Diagram
دیاگرام، نمودار

Logical View
دید منطقی

Reservation
ذخیره

Reserve
ذخیره کردن

Rail Way
راه آهن

Solution
راه حل

Solution Design
راه حل طراحی

Franchising Strategy
راهبرد امتیاز دهی

Strategic
راهبردی

Navigation
راهبری- هدایت

Pilot
راهنما – نمونه

Telephone Directory
راهنمای تلفنی

Vote
رای

Refuse
رد کردن- نپذیرفتن

Reject
رد کردن- نپذیرفتن

Tracing
ردیابی

Leave Balance Tracking (Annual)
ردیابی باقیمانده مرخصی (سالانه)

Official
رسمی

Receipt
رسید

Growth
رشد

Bribe
رشوه

Humidity
رطوبت

Organizational Behavior
رفتار سازمانی

Pure Competition
رقابت خالص – کامل

Compete
رقابت کردن

Working Day
روز کاری

Do or Die Approach
روش انجام بده والا بمیر

Year Digits
روش سالنمای اعشار

Job Order Costing
روش سفارش کار در حسابداری صنعتی

Last in First out
روش قیمت گذاری اولین صادره از آخرین وارده

Routings
روشها

Standard Operating Procedures
روشهای عملیاتی استاندارد

Trend
روند

Trend
روند

Physical View
رویت فیزیکی

Financial Transaction
رویدادهای مالی

Earn or Pilot Approach
رویکرد پیاده سازی محدود

Franchising or Pilot Approach
رویکرد پیاده سازی محدود

Big Bang Approach
رویکرد و استقرار یکباره

Slam-dunk or Phased Approach
رویکرد ورود مرحله ای

Head of Department
رئیس بخش

Staff Manager
رئیس کارگزینی

Toxic Waste
زباله سمی

Language
زبان

Data Definition Language
زبان تعریف داده ‌ها

Data Manipulating- language
زبان عملیات ورزی داده

Structured Query Language
زبانهای استعلامی ساخت یافته

Query Languages
زبانهای استعلامی

Lead Time
زمان انتظار- زمان مورد انتظار برای تحویل – زمان در راه – مدت تهیه

Timing
زمان بندی

Master Scheduling
زمانبندی کلان

Supply Chain
زنجیره تامین

Build
ساخت

Manufacturing
ساخت

Make to Order
ساخت براساس سفارش

Make-to-Stock
ساخت به منظور انبار کردن

Matrix Structure
ساختار ماتریسی

Understand-Simplify
ساده سازی

Organization
سازمان- تشکیلات

Organized
سازمان یافته

Organizational
سازمانی – تشکیلاتی

Learning Organization
سازمانی یادگیرنده

Manufacturer
سازنده

Peak Hours
ساعات پیک (اوج)

Work Hours
ساعات کار

Office Hours
ساعت اداری

Financial Year
سال مالی

Fiscal Year
سال مالی- مالیاتی

Annual
سالانه

Yearly
سالیانه- همه ساله

Light
سبک- روشن- نور

Deposit
سپرده- پس انداز

Bank Deposit
سپرده بانکی

Hardware
سخت افزار

Due Date
سر رسید

Over Due
سر رسید گذشته

Apportion
سر شکن کردن

Per Capita
سرانه

Maturity
سررسید – پرداخت

Capital
سرمایه

Fund
سرمایه – وجه تنخواه- منابع مالی

Trading Capital
سرمایه در گردش ـ(تجاری)

Uncalled Capital
سرمایه ذخیره

Investment
سرمایه گذاری

Secret
سری- محرمانه

Flow Order
سفارش جریان

Purchase Order
سفارش خرید

Sales Order
سفارش فروش

Work Order
سفارش کار

Blanket Order
سفارشات کلی

Voyage
سفر

Quota
سقف ، سهمیه

Budget Ceiling
سقف بودجه

Tax Limit
سقف مالیاتی

Import Quota
سقف واردات- سهمیه واردات

Hierarchy
سلسله مراتب

Hierarchical
سلسله مراتبی

Traditional
سنتی

Measurement
سنجش

Assay
سنجش – محک

Voucher
سند (دفتر ) هزینه

Transfer Deed
سند انتقال

I.O.U
سند بدهکاری

Title Deed
سند مالکیت

Journal Voucher
سند مالی روزنامه

Trust Deed
سند وثیقه

Three Tier
سه لایه (سه سطح)

Yo -Yo-Stock
سهام متزلزل- سهام بی‌ثبات

Stock Holder
سهامدار

Stock
سهم- – انباره- موجودی انبار

Share
سهم- تسهیم کردن

Government Subside
سوبسید

Subsidies
سوبسید

Benefits
سود – مزایا

Year-End Profit
سود پایان سال- حسابرسی آخر سال

Net Profit
سود خالص

Profit and Loss
سود و زیان

Beneficial
سودمند

Undistributed Profits
سودهای تقسیم نشده

Voucher System
سیستم اسناد

Enterprise Resource Planning
سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمانی (بهم پیوسته)

Decision
سیستم پشتیبانی تصمیمات

Shell System
سیستم پوسته‌ای

Proposed System
سیستم پیشنهادی

Gratuity Accrual
سیستم تعهدی انعام

Subsystem
سیستم جزء سیستم فرعی – زیر مجموعه

Off-The -Shelf System
سیستم حاضر و آماده

Salary System
سیستم حقوق

Sales System
سیستم فروش

Oracle Financial
سیستم مالی اوراکل

Database Management System
سیستم مدیریت پایگاه داده

Relational Data Base Management System
سیستم مدیریت پایگاه داده رابطه ای

Translation Processing Systems
سیستم ‌های پردازش عملیات (رویدادها)

Just-In-Time
سیستم‌ها به روش آنی و به موقع

Office Automation Systems
سیستم‌های اتوماسیون اداری

Executive Information Systems
سیستم‌های اطلاعات اجرا(مدیریت ارشد)

Corporate Information systems
سیستم‌های اطلاعات جامع- سیستم های اطلاعات مشترک

Integrated -Information Systems
سیستم‌های اطلاعات یک پارچه

Information Systems
سیستم‌های اطلاعاتی

Source Planning
سیستمهای برنامه ریزی توزیع

Executive Support Systems
سیستم‌های پشتیبانی مدیریت اجرائی

Word Processing
سیستم‌های تحریری

Document Imaging System
سیستم‌های تصویر سازی اسناد

Knowledge Work Systems
سیستم‌های دانش محور

Enterprise Wide Systems
سیستم‌های در برگیرنده کل سازمان

Enterprise Systems
سیستم‌های سازمانی

Process Or Continuous Manufacturing
سیستم‌های فرآیندی یا پیوسته

Push System
سیستم‌های فشاری

Pull Systems
سیستم‌های کششی

Process Control Systems
سیستم‌های کنترل فرآیند

Management Information Systems
سیستم‌های مدیریت اطلاعات

Trade Cycle
سیکل تجاری

Question
سئوال

Businessman
شاغل در کسب و کار

Witness
شاهد- ناظر

Web
شبکه

Value Added Networks
شبکه‌ ارزش افزوده

Network
شبکه ائی

Node
شبکه توزیع- گره

World Area Network
شبکه جهانی

Extranet
شبکه خارجی

Intranet
شبکه داخلی

Local Area Network
شبکه محلی

Third Party
شخص ثالث

Condition
شرایط

Terms
شرایط- مدت اعتبار

Payment Terms
شرایط پرداخت

Working Conditions
شرایط کاری

Qualification
شرایط و مشخصات مورد انتظار

Company
شرکت

Utility Company
شرکت ارایه خدمات آب ، برق ، گاز و …

Subsidiary
شرکت تابعه

Investment Company
شرکت سرمایه گذاری

Quoted Company
شرکت عرضه شده در بورس

Kick Off
شروع

Branch
شعبه

Oral
شفاهی

Telephone Number
شماره تلفن

Check Number
شماره چک

Definition
شناخت- تعریف

Urban
شهری

Night Shift
شیفت شب

Object-Oriented
شی‌گرا

Mode of shipment
شیوه حمل

Process Owner
صاحب پروسه

Issue
صادر کردن- انتشار دادن

Re- Export
صادر کردن کالای وارداتی

Under Writer
صادر کننده بیمه نامه خریدار سهام باقیمانده- پشت نویسی چک ، سفته و …

Export
صادرات

Shop Floor
صحن کارخانه

Correct
صحیح- تصحیح کردن

Re- Exportation
صدور مجدد

Material Issue
صدور مواد – خروج مواد

Visual -Display Unit
صفحه نمایش مانیتور

Key Mustang
صنایع کلیدی

Tourist Trade
صنعت جهانگردی

Statement
صورت – وضعیت – اظهار – حکم- بیان- صورتحساب

Stock Taking
صورت برداری از موجودی

Bills Payable
صورت حسابهای پرداختنی – اسناد پرداختنی

Functional Department
صورت کارکردی- واحد عملیات

Bill of Materials
صورت مواد ، فهرست قطعات

Financial Statement
صورت های مالی

Statement of Account
صورت وضعیت حساب

Bill
صورتحساب – قبض

Wastage
ضایعات- اتلاف

Waste Products
ضایعات تولید

Dead Line
ضرب الاجل

Loss
ضرر- زیان

Undated Debenture
ضمانت بدون تاریخ

Unconditional Performance Bank Guaranty
ضمانت نامه بدون قید و شرط

Annexes
ضمائم- پیوست ها

Annex
ضمیمه- پیوست

Attached
ضمیمه – پیوست

Enclosure
ضمیمه – پیوست

Statutory
طبق قانون

Sorting
طبقه بندی

Aging
طبقه بندی سنی

Computer Aided Design Drafting
طراحی به کمک کامپیوتر

Bushiness Solution Mapping
طراحی راه حل کسب و کار

Plan
طرح – برنامه- نقشه

Planning
طرح ریزی – برنامه‌ریزی

Business Plan
طرح کسب و کار

Design
طرح، نقشه

Wage Claim
طلب دستمزد

Life Time
طول عمر

Time Bucket
ظرف زمانی

Capacity
ظرفیت

Resource Capacity
ظرفیت منابع

Agent
عامل- نماینده

Sales Agent
عامل فروش

Hidden Factor
عامل ناپیدا

Transit
عبور- ترانزیت

Numeric
عددی

Inefficiency
عدم کارایی

Excuse
عذر- بهانه

Supply and Demand
عرضه و تقاضا

Member
عضو

Membership
عضویت

With Reference to
عطف به

Brand
علامت ساخت – مارک

Logo
علامت سر برگ- تیتر- عنوان

Trade Marks
علائم تجاری

On Account
علی الحساب

Whole Sales
عمده فروش- بنکدار

Wholesale Trade
عمده فروشی

Useful Life
عمر مفید

Performance
عملکرد- انجام تعهد

Function
عملکرد – وظیفه

High Performance
عملکرد بالا

Publishing
عملکرد منتشر کردن

Operation
عملیات

Logistic Transaction
عملیات پشتیبانی

Operational
عملیاتی

Vertical
عمودی

Title
عنوان

Defect
عیب – صدمه

Non-Bom
غیر Bom

Non-Stock
غیر انباری

Non-Exclusive
غیر انحصاری

Unofficial
غیر رسمی

Unauthorized
غیر مجاز

Non-Consumable
غیر مصرفی

Unproductive
غیر مولد

Distance
فاصله

Gap
فاصله

Invoice
فاکتور

Manufacturing Process
فرایند ساخت

Process
فرآیند

Measurement Process
فرآیند اندازه گیری

Down Sizing
فرآیند کوچک نمودن

Send
فرستادن

Sender
فرستنده

X-on
فرستنده- روشن

X-off
فرستنده – خاموش

Standard Form
فرم استاندارد – شکل استاندارد

Requisition
فرم درخواست کالا از انبار

Seasonality Formulas
فرمول ‌های فصلی

Sales
فروش

Foreign Sale
فروش خارجی

Domestic Sales
فروش داخلی

Local Sales
فروش داخلی

Department Store
فروشگاه بزرگ

Chain Store
فروشگاه زنجیره‌ای

Salesman
فروشنده

Vender
فروشنده

Parent Supplier
فروشنده اصلی – تامین کننده اصلی

Waiver
فسخ- ابطال

Quarterly
فصلی – سه ماه یکبار

Live -Run
فعالیت زنده- مستقیم

Support Activities
فعالیت های حمایتی

Critical Paths
فعالیت های مسیرهای بحرانی

Non Value Adding Activities
فعالیت‌های ارزش نیفزا

Syndicate
فعالیتهای پشتیبانی – سندیکا – اتحادیه صنفی

Critical Paths Activities
فعالیت‌های مسیرهای بحرانی

Flow Chart
فلوچارت- نمودارگردش کار

Technique
فن – تکنیک

Information Technology
فناوری اطلاعات

Information Communication Technology
فناوری اطلاعات و ارتباطات

Westel Technology
فناوری وستل

Urgent
فوری

Physical
فیزیکی

Data Filter
فیلتر داده‌ها

Key Field
فیلد کلیدی

Flexi Fields
فیلدهای آزاد

Applicable
قابل اجرا – عملی

Web Enabled
قابل اجرا در محیط Web

Useable
قابل استفاده

Reliable
قابل اعتماد

Flexible
قابل انعطاف

Portable
قابل حمل

Retroactive
قابل عطف بماسبق

Available
قابل وصول – در دسترس

Reliability
قابلیت اعتماد

Portability
قابلیت حمل

Profitability
قابلیت سود دهی

Law
قانون

Rule
قانون

Administrative
قانون اداری

Labor Laws
قانون کار

Purchasing Power
قدرت خرید

Bundling and Unbundling
قرار دادن اجزای مختلف یک محصول در کنار هم و تشکیل یک محموله

Make an Appointment
قرار ملاقات گذاشتن

Lend
قرض دادن- وام دادن

Undated Bond
قرضه بدون تاریخ

Quarantine
قرنطینه

Installment
قسط

Final Installment
قسط نهایی

Judgment
قضاوت

segment
قطعه- بخش

Write off a Debt
قلم زدن بدهی از دفتر

Price
قیمت – بهاء

Cost& Freight
قیمت بعلاوه هزینه حمل

C.I.F
قیمت بعلاوه هزینه حمل و نقل و هزینه بیمه

Zone Pricing
قیمت بندی ناحیه‌ای

Trade Price
قیمت تجاری

Support Price
قیمت حمایتی

Net Price
قیمت خالص

Retail Price
قیمت خرده فروشی

Recommended Retail Selling Price
قیمت خرده فروشی توصیه شده – قیمت تعیین شده برای خرده فروشی

Quote Not Firm
قیمت غیر قطعی

Sale Price
قیمت فروش

Contract Price
قیمت قرار داد

Stock Exchange Quotation
قیمت های بورسی

Unit Price
قیمت واحد

Cable
کابل – تلگراف

Catalogue
کاتالوگ

Administrative Staff
کادر اداری

Work
کار- کار کردن

Office Practice
کار اداری

Work In Process
کار در جریان

Work in Progress
کار در حال پیشرفت

Work on Hand
کار در دست اقدام

Employer
کار فرما- استخدام کننده

Rework
کار مجدد

User
کاربر

Work Sheet
کاربرگ

Card
کارت

Card Index
کارتکس

Factory
کارخانه

Plant
کارخانه- تاسیسات

Physical Factory
کارخانه پیدا

Expert
کارشناس

Expertise
کارشناسی کردن

Knowledge Level Systems
کارکنان فرهیخته

Work Shop
کارگاه

Worker
کارگر

Insurance Agent
کارگزار بیمه

Staffing
کارگزینی- بکار گماردن

Employee
کارمند- استخدامی

Payment Clerk
کارمند پرداخت حقوقی

Recruit
کارمند یابی – استخدام کردن

Paper Work
کارهای کاغذی(تشکیل پرونده…)کسب و کار اداری به حالت سنتی

Stuff
کالا- جنس- ماده

Goods
کالا- مال التجاره

Commodity
کالا- محصول

Finished Goods
کالاهای تمام شده

Substitute Goods
کالاهای جانشین- کالاهای بدل

Goods in Transit
کالاهای در راه

Consumables
کالاهای مصرفی

Semi- Finished Goods
کالاهای نیمه تمام

Durable Goods
کالای بادوام

Returned Goods
کالای برگشتی

Distressed Goods
کالای توقیفی

Damaged Goods
کالای خسارت دیده

Perishable Goods
کالای فساد پذیر – فاسد شدنی

Truck
کامیون

Reduction of Capital
کاهش سرمایه

Manual
کتابچه راهنما – کاردستی

Zip Code
کد پستی

Analysis Code
کد تحلیلی

Opc Code
کد مهندسی کالا

Fare
کرایه

Freight
کرایه حمل

Out Standing Reservation
کرایه یکسره

One Way Fare
کرایه یکطرفه

Rental
کرایه‌ای

E-Business
کسب کار الکترونیکی

Digital Work
کسب کار به حالت مدرن و دیجیتالی- عملیات دیجیتالی

Business
کسب و کار

Traditional Business
کسب و کار سنتی سازمان

Fraction
کسر – اعشار

Deficit
کسر بودجه- عدم موازنه

Under Paid
کسر پرداخت

Deduct
کسر کردن- کاستن

Discover
کشف- درک

Country
کشور

Undeveloped Countries
کشورهای توسعه نیافته

Total
کل – کلی- جمع

Total Demand
کل تقاضا

Blanket
کلی

Key
کلیدی- کلید

Shortage
کمبود

Under Value
کمتر از ارزش واقعی تخمین زدن

Bounty
کمک هزینه دولتی

Quantity
کمیت- تعداد

Committee
کمیته

Credit Control
کنترل اعتبار

Shop Flow Control
کنترل کارگاه

Quality Control
کنترل کیفی

Inventory Control
کنترل موجودی (انبار)

Stock Control
کنترل موجودی انبار

Conference
کنفرانس

High Quality
کیفیت بالا

Guarantee
گارانتی- تضمین

Gas
گاز

Transition
گذار/ انتقال

Bypass
گذرگاه فرعی

Work Flow
گردش کار

Total Assets Turnover
گردش مجموع‌دارایی‌ها

Turnover
گردش معاملات – کل فروش یک واحد اقتصادی

Labor Turnover
گردش نیروی کار

Group
گروه

Bundle
گروهی از اقلام که می‌توان آنها را با قیمت ویژه‌ای کمتر از جمع تک تک آنها فروخت، دسته

Report
گزارش

Auditors Report
گزارش حسابرسی

Finance Entry Generation
گزارش دهی مالی- ایجاد ثبت مالی

Annual Report
گزارش سالانه

Annual Report
گزارش سالیانه

Denomination Report
گزارش طبقه بندی

Financial Report
گزارش مالی

Out Put Reports
گزارشات خروجی

Research Development
گسترش از طریق تحقیق توسعه

Paradox
گفته‌های متناقض

Customs
گمرک

License
گواهی- لیسانس- حق امتیاز

Evidence
گواهی- مدرک

Database Tier
لایه پایگاه داده

Application Tier
لایه نرم افزارهای کاربردی

Desktop Tier
لایه نمایش

Data Dictionary
لغت نامه اطلاعات

Revoke
لغو کردن

Cancel
لغو کردن- باطل کردن

Home Appliances
لوازم خانگی

List
لیست- فهرست

Waiting List
لیست انتظار

Tele Fax
لیست تصویری

Bill of Service
لیست خدمات یا صورتحساب خدمات

Black List
لیست سیاه

Price List
لیست قیمت

Back Flush
لیست مداد

Payroll List
لیست مواجب بگیران

Matrix
ماتریس

Tax Base
ماخذ مالیات

Raw Material
ماده خام

Articles
ماده ‌ها (مواد) – فصول – کالاها موضوعات- شروط

Surplus
مازاد- اندوخته

Finance Module
ماژول مالی

Machinery
ماشین آلات

Ownership
مالکیت

Financial
مالی

Tax
مالیات

Yield Tax
مالیات بازده

Value Added Tax
مالیات بر ارزش افزوده

Income Tax
مالیات بر درآمد

Taxation
مالیات بندری- وضع عوارض

Debit balance
مانده بدهی

Balance of Payment
مانده پرداخت‌ها

Balance in Hand
مانده موجودی

Monthly
ماهیانه

Ultra
ماوراء

Electronic Data Interchange
مبادله الکترونیکی داده‌ها

Exchange
مبادله کردن – ارز

Departure
مبدا

Amount
مبلغ- مقدار

Net Amount
مبلغ خالصی

Gross Amount
مبلغ ناخالص

Unify
متحد کردن- یکی کردن

Specialist
متخصص

Application Implementation Method
متدولوژی پیاده سازی سیستم

Applicant
متقاضی

Text
متن- نوشتار

Variable
متنوع

Call off
متوقف کردن

Logical
مجازی – منطقی

Segregate
مجزا- تک- جدا

Rough-Cut Capacity Planning
مجموعه برنامه‌ریزی تخمینی ظرفیت‌ها

Forecasting
مجموعه پیش بینی

Warrant
مجوز- حکم- تضمین کردن

Authority for Payment
مجوز پرداخت

Key Calculations
محاسبات کلیدی

Calculate
محاسبه کردن

Contents
محتویات مندرجات

Limitation
محدودیت‌

Import Restrictions
محدودیت‌های واردات

Confidential
محرمانه

Product
محصول

Purchaser Supplied Product
محصول تامین شده از سوی خریدار

By – Product
محصول فرعی

Benchmarking
محک زنی، مقایسه برای محک زنی – بهینه کاوی – الگوبرداری

Firm
محکم، استوار- شرکت ، کمپانی

Consignment
محموله – کالا

X-Axis
محور ایکس

Market Lead Time
مدت زمان انتظار بازار

Entity Relationship Modeling
مدل سازی ارتباط موجودیت‌ها

Client Server
مدل سرور- کاربر

Regression Models
مدل های برگشت پذیر- مدل هایی برای تعمیم روندهای داده ها

Manager
مدیر

Managing Director
مدیر عامل

Sales Manager
مدیر فروش

Personnel Manager
مدیر کارگزینی

Executives
مدیران اجرایی- مدیران ارشد

Operational Level Systems
مدیران عملیاتی

Management
مدیریت

Customer Relationship Management
مدیریت ارتباط با مشتریان

Strategic Management
مدیریت استراتژیک

Marketing Management
مدیریت بازار یابی

Supply Chain Management
مدیریت تامین کنندگان (فروش- خرید- تدارکات- انبار)

Procurement Management
مدیریت تدارکات پشتیبانی

Technology Management
مدیریت تکنولوژی

Salary Administration
مدیریت حقوق و دستمزد

Governmental Management
مدیریت دولتی

Organizational Behavior Management
مدیریت رفتار سازمانی

Systems Administration
مدیریت سیستم

Industrial Management
مدیریت صنعتی

Top Management
مدیریت عالی

Business Management
مدیریت کار و کسب

Logistics Management
مدیریت لجستیک

Financial Management
مدیریت مالی

Human Management
مدیریت منابع انسانی

Human Resource Management
مدیریت منابع انسانی

Fleet Management
مدیریت ناوگان

Cash Management
مدیریت نقدینگی

Trainer
مربی

Reference
مرجع

Leave
مرخصی

Vacation
مرخصی

Leave Without Pay
مرخصی بدون حقوق

Cost Center
مرکز هزینه

Internet Explorer
مرورگر اینترنتی

Subordinate
مرئوس

Advanced Benefits
مزایای پیشرفته

Straight Salary
مزایای دستمزد براساس حقوق مستقیم

Salary
مزد- حقوق- اجرت

Wage Earner
مزد بگیر

Advance Payment
مساعده- پیش پرداخت

Tenant
مستاجر

Pension
مستمری- حقوق بازنشستگی

Housing
مسکن

Route
مسیر

Executor
مسئول – مجری

Chief Executive Officer
مسئول ارشد اجرایی سازمان، مدیر عامل

Responsibility
مسئولیت

Contribution
مشارکت

Customer
مشتری

Attributes
مشخصه- خصایص

On Condition
مشروط

Tax-Deductible
مشمول در مالیات

Consult
مشورت کردن

Interview
مصاحبه

Consumption
مصرف

Consumer
مصرف کننده

Claim
مطالبه کردن

Quoted Price
مظنه- قیمت

Duty Free
معاف از حقوق گمرکی

Tax-Free
معاف از مالیات

Deal
معامله

Dealer
معامله گر- واسطه

Administrative Assistant
معاون اداری

Personal Assistant
معاون پرسنلی

Valid
معتبر

Inverse
معکوس

Pending
معلق- تحت بررسی

Pending
معلق به

Criteria
معیار

Criterion
معیارها

Defective
معیوب

Discrepancy
مغایرت

Credit Amount
مقدار اعتبار

Grace Quantity
مقدار فراتر از اعتبار (ارفاقی)

Yearly Allowance
مقرری سالانه

Destination
مقصد

Scalable
مقیاس پذیری نامحدود

Correspondence
مکاتبات

Telephone Call
مکالمات تلفنی

Location
مکان- موقعیت مکانی

Location Transfer Out
مکان حمل به بیرون

Location Transfer In
مکان حمل(مکان رسید کالا)

Work Place
مکان کار

Mechanic
مکانیک

Audit
ممیزی

Resources
منابع

Tender
مناقصه- مزایده

Source
منبع

Repository
منبع ذخیره داده‌ها

Textile
منسوجات- بافت

Region
منطقه

Free Zone
منطقه آزاد

Zone Free
منطقه آزاد

Zoning
منطقه بندی- ناحیه بندی

Systematic
منظم- نظام یافته

Profit
منفعت – سود

Utility
منفعت – سود

Menu
منو

Stamp
مهر – تمبر

Usance
مهلت – پرداخت مدت دار

Engineering
مهندسی

Engineer To Order
مهندسی براساس سفارش

System Engineering
مهندسی سیستم

Management Reengineering
مهندسی مجدد

Business Process Reengineering
مهندسی مجدد فرآیندهای تجاری، کاری

Mechanical Engineering
مهندسی مکانیک

Substantive Agreement
موافقت اصولی

Entire Agreement
موافقت کامل

Tariff Agreement
موافقتنامه در مورد تعرفه‌ها

Inventory
موجودی انبار

Stock in Hand
موجودی کالا

Key Inventory
موجودی کالای کلیدی

Actual Stock
موجودی واقعی- موجودی فعلی

Trading Enterprises
موسسات بازرگانی

Trust Company
موسسه امانی

Enterprise
موسسه سرمایه گذاری شرکت، سازمان

Obligate
موظف- ملزم

Date of Maturity
موعد – سررسید

Temporary
موقتی

Assembly-To-Order
مونتاژ براساس سفارش

Assemble
مونتاژ کردن

Moving Average
میانگین متحرک

Average Inventory Quantity
میانگین موجودی انبار

Weighted Average
میانگین موزون

Weighted Moving Average
میانگین موزون متحرک

Zone
ناحیه

Gross
ناخالص

Unknown
ناشناخته

Supervisor
ناظر – پیوست

Trade Name
نام تجاری

Letter
نامه

Official Letter
نامه رسمی

Out Going Letters
نامه‌های ارسالی

Vice-President
نایب رئیس

Rate
نرخ

Bank Rate
نرخ بانکی

Rate of Exchange
نرخ ارز

Exchange Rate
نرخ ارز- نرخ تبدیل

Interest Rate
نرخ بهره

Rate of Interest
نرخ بهره

Wage Rate
نرخ دستمزد

Performance Noting
نرخ سنجی (سنجش عملکرد)

Rate of Sale
نرخ فروش

Zone Freight Rate
نرخ کرایه منطقه‌ای

Standard Rate
نرخ معیار- نرخ متعارف

Software
نرم افزار

Application
نرم افزارهای کاربردی

Ratio
نسبت

X-Xerography
نسخه برداری با عکس

Half Price
نصف قیمت

Man-Day
نفر- روز

Man Hour
نفر- ساعت

Man-Month
نفر- ماه

Petty Cash
نقدینگی برای پرداختهای جزئی – تنخواه گردان

Role
نقش وظیفه

Breach
نقض

Point of Sale
نقطه فروش

Quote
نقل کردن- قیمت دادن

Key Points
نکات کلیدی

Keep
نگهداری کردن

Keeper
نگهداری کننده

Hold
نگهداشتن

Monitoring
نمایش از طریق مانیتورها- پیگیری

Fair
نمایشگاه

Trade Fair
نمایشگاه تجاری

Representative
نماینده- کار گزار

Appointed Agent
نماینده رسمی- کارگزار

Organizational Chart
نمودار (چارت) سازمانی

Entity Relationship Diagram
نمودار ارتباط موجودیت‌ها

Standard Flow Chart
نمودار استاندارد

X Chart
نمودارx

Sample
نمونه

Final
نهایی

Fluctuation
نوسان

Type
نوع- تایپ

Force
نیرو

Human Force
نیروی انسانی

Labor Force
نیروی کار

Man-Power
نیروی کار

Work Force
نیروی کار

Goal
هدف

Target
هدف

Day to Day
هر روزه- روزمره

Charge
هزینه

Extra charge
هزینه اضافی

Landed Cost
هزینه تمام شده تا در انبار

Total Cost
هزینه کل

Variable Cost
هزینه متغیر

Direct Cost
هزینه مستقیم

Standard Cost
هزینه معیار

Average Cost
هزینه میانگین

Weighted Average Cost
هزینه میانگین موزون

Cost of Labor
هزینه نیروی کار

Unit Labor Cost
هزینه واحد کار

Costing
هزینه یابی

Activity Based Costing
هزینه یابی براساس فعالیت

Project Costing
هزینه یابی پروژه

Marginal Cost
هزینه یابی نهایی

Bank Charges
هزینه‌های بانکی

Port Charges
هزینه‌‌های بندری

Over Heads
هزینه‌های سر بار

Job Miscellaneous Expenses
هزینه‌های متفرقه شغل

Real Costs
هزینه‌های واقعی

Alarms
هشدار دهنده‌ها

Harmonized
هماهنگ و همساز شده

Coordination
هماهنگی

Clustering
همبندی/ خوشه بندی

Synchronize
همزمان سازی

Year By Year
همه ساله – سال به سال

Real Time
هوشیار و بهنگام

I.D
هویت

Identity
هویت

Affinity
وابستگی، پیوستگی

Qualified
واجد شرایط

Unit
واحد

Unified
واحد- متحد شده

Organizational Unit
واحد سازمانی

Measurement Unit
واحد سنجش

Unit of Measurement
واحد سنجش و اندازه گیری

Work Modules
واحدهای کاری

Importer
وارد کننده

Import
واردات

Interfacing
واسطه سازی

Actual
واقعی- فعلی

Perpetual
واقعی -مستمر

Reaction
واکنش

Parent
والد

Loan
وام

Bank Loan
وام بانکی

Government Loan
وام دولتی

Raise a Loan
وام گرفتن

Term Loan
وام مدت دار – وام میان مدت

Trust Fund
وجه امانی – سپرده

Unity
وحدت

Bankrupt
ورشکسته

Entry
ورودی

Garbage In Garbage Out
ورودی اشتباه خروجی اشتباه

Input-Output
ورودی و خروجی

Ministry of Economic Affairs and Finance
وزارت امور اقتصادی و دارایی

Ministry of foreign Affairs
وزارت امور خارجه

Commercial Ministry
وزارت بازرگانی

Ministry Of Commerce
وزارت بازرگانی

Ministry of Health and Welfare
وزارت بهداری و بهزیستی

Ministry of Post Telegraph and Telephone
وزارت پست و تلگراف و تلفن

Ministry of Defense
وزارت دفاع

Ministry of Road and Transportation
وزارت راه و ترابری

Ministry of Culture and Higher Education
وزارت فرهنگ و آموزش عالی

Ministry of Agriculture
وزارت کشاورزی

Ministry of Interior
وزارت کشور

Ministry of Housing
وزارت مسکن

Ministry of Energy
وزارت نیرو

Ministry
وزارتخانه

Net Weight
وزن خالص

Weigh
وزن کردن

Gross Weight
وزن ناخالص

Weight Gross
وزن ناخالص

Weight or Measurement
وزن یا اندازه

Media
وسایل ارتباط جمعی

Warrant
وسیله تضمین

Link
وصل کردن- پیوند دادن

Status
وضعیت

State ofMarket
وضعیت بازار

Task
وظیفه – تکلیف

Edit
ویراستن- تصحیح کردن- تنظیم کردن

Visa
ویزا

Functionality(Modularity)
ویژگی ماژولاربودن

Note
یادداشت – یادداشت اداری توجه نمودن

Integrate
یک پارچه

Integration
یک پارچه سازی

Uniform
یکپارچه

Exponential Smoothing
یکنواخت سازی نهانی

منبع: دکتر عبدالحسین شیروی